الکل اتیلیک مطلق ۹۹.۴%

الکل اتیلیک مطلق ۹۹.۴%

این نوع الکل دارای بالاترین سطح خلوص می باشد وکاربردهای بسیاری از جمله صنایع داروسازی[...]

الکل اتیلیک صنعتی ۹۶%

الکل اتیلیک صنعتی ۹۶%

این نوع الکل دارای بالاترین سطح خلوص می باشد وکاربردهای بسیاری از جمله صنایع داروسازی[...]

الکل اتیلیک صنعتی ۹۰%

الکل اتیلیک صنعتی ۹۰%

این الکل دارای حداقل 90 درصد حجمی اتانول بوده و به عنوان حلال مورد استفاده[...]

الکل اتیلیک ۹۰ درجه

الکل اتیلیک ۹۰ درجه

این الکل دارای حداقل 90 درصد حجمی اتانول بوده و به عنوان حلال مورد استفاده[...]